ගරු. අමාත්‍ය

ගුණදාස දෙහිගම මැතිතුමා


ප්‍රදීප් තිලකරත්න මහතා

ලේකම්

දු.ක :-+94372233853

ඊමේල් :- ptilakaratne@gmail.com

ජංගම :- +94718139660

සභාපති

නීතීඥ චම්පික ලසිත කුමාර මහතා.