• மட்டுப்படுத்திய பலநோக்கு கூட்டுறவு சங்கம்
  • கிராமீய வங்கி சங்கம்
  • சகசுருவம் மற்றும் கடன் கொடுக்கும் (ச.ண.ச) சங்கம்
  • தென்னை உற்பத்தி சங்கம்
  • பால் உற்பத்தி சங்கம்

CHAIRMAN