සමූපකාර දෙපාර්ත මේන්තුව යටතේ ලියාපදිංච් වී ඇති,

  • සී/ස විවිධ සේවා සමූපකාර සමිති.
  • ග්‍රාමීය බැංකු සංගම්.
  • සකසුරුවම් හා ණය දෙන (සණස) සමිති.
  • පොල් නිෂ්පාදන සමිති.
  • කිරි නිෂ්පාදන සමිති.

සභාපති

නීතීඥ චම්පික ලසිත කුමාර මහතා.