ගරු. අමාත්‍ය

ගුණදාස දෙහිගම මැතිතුමා


ප්‍රදීප් තිලකරත්න මහතා

ලේකම්

දු.ක :-+94372233853

ඊමේල් :- ptilakaratne@gmail.com

ජංගම :- +94718139660

සමූපකාර දෙපාර්ත මේන්තුව යටතේ ලියාපදිංච් වී ඇති,

  • සී/ස විවිධ සේවා සමූපකාර සමිති.
  • ග්‍රාමීය බැංකු සංගම්.
  • සකසුරුවම් හා ණය දෙන (සණස) සමිති.
  • පොල් නිෂ්පාදන සමිති.
  • කිරි නිෂ්පාදන සමිති.

සභාපති

නීතීඥ චම්පික ලසිත කුමාර මහතා.