• සියලුම සමූපකාර සේවකයින්ගේ තනතුරුවලට බඳවා ගැනීමට අදාළ කොමිෂන් සභාව පූර්ව අනුමැතිය ලබා දීම.
 • සියලුම තනතුරු සඳහා උසස්වීම් ලබා දීම.
 • තනතුරුවල ස්ථිර කිරීම.
 • පරිවාස කාලය දීර්ඝ කිරීම.
 • සේවා කොන්දේසි පැනවීම.
 • බඳවා ගැනීමට අදාළ අධ්‍යාපන/වෘත්තීය සුදුසුකම්/සේවා පළපුරුද්ද නියම කිරීම සහ සම්මුඛ පරික්ෂණ වලදී ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටිය තීරණයකර දීම.
 • සේවක වැටුප් නියම කිරීම හා වැටුප් ගෙවිමට නියෝග ලබා දීම.
 • කො.ස.මඟින් පනවා ඇති ප්‍රඥාප්ති, රෙගුලාසි සහ ච.ලේ.වල නියමයන්ට අනුකූලව නියමිත පටිපාටියෙන් බැහැර වන සමිති ක්‍රියාකාරකම් විධිමත්කිරීම.
 • කොන්ත්‍රාත් පදනම මත පත්කිරීම හා සේවකයින්ගේ සේවා දිගුව සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
 • වැඩ බැලීමේ පත්කිරීම් අනුමත කිරීම.
 • සේවකයින් බඳවා ගැනීමට හා කඩයිම් පරීක්ෂණ සඳහා විභාග පැවැත්වීම හා ඊට අදාළ ගාස්තු නියම කිරීම.
 • කලින් කල වැටුප් ක්‍රම සංශෝධනය කිරීම සහ සමූපකාර කොමසාරිස්ගෙන් විමසා වැටුප් සඳහා දීමනා ලබා දීම තීරණය කිරීම.
 • සමිති මඟින් නිකුත් කරනු ලබන විනය නියෝග අභියාචනා විභාග කිරීම.
 • සේවකයින් සම්බන්ධ සමිති විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන වාර්තා නියමකිරීම පරික්ෂා කිරීම සහ අදාළ තොරතුරු කොමිෂන් සභාව වෙත ගෙන්වාගැනීම.
 • අභියාචනා පරික්ෂණ සඳහා නිළධාරින්ගෙන් නිළධාරි මණ්ඩල නම් කර අභියාචනා තීන්දු ලබා දීම.
 • සේවකයන්ට හිමි පාරිතෝෂික, විශ්‍රාම ගන්නා අවස්ථාවේ වැටුප් හා වෙනත් ප්‍රතිලාභ සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂා කර තීරණ ලබා දීම.
 • ප්‍රඥාප්තිය හා රෙගුලාසිවල සඳහන් නොවන කාරණා සම්බන්ධයෙන්ත තවදුරටත් පැහැදිලි කර නියෝග නිකුත් කිරීම.
 • කාර්ය පටිපාටික නීතිය විස්තර කරමින් සහ අනෙකුත් කාරණා යාවත්කාලීන කරමින් කොමිෂන් සභා චක්‍රෙල්ඛ නිකුත් කිරීම.
 • සේවක ගැටලු සහ දුක්ගැනවිලි සමිබන්ධයෙන් පැමිණිලි විභාග කොට සමිති වෙත නියෝග ලබා දීම.
 • සේවක ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සේවකයින් හා සමිති මඟින් ඉදිරිපත් වන රීට් අයඳුම් පෙත්සම් සඳහා අධිකරණය වෙත නිරීක්ෂණ ලබා දීම.
 • කොමිෂන් සභා නියෝග පිළි නොපදින සමිති හා සේවකයින් සඳහා නීති මඟින් අධිකරණයේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම.
 • රෙගුලාසි සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය සංශෝධන සඳහා අමාත්‍යවරයා වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම.
 • ඉහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභා සේවකයින්ට සිදුවන අසාධාරණකම් හා වෘත්තීය ගැටළු පරීක්ෂා කර සේවකයින්ට පෞද්ගලික වන සේ තීන්දු තීරණ ලබා දීම.
 • ඉහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් විමසීමට හා තොරතුරු ලබා ගැනීමට  සමිතිය/සභාපතිවරුන් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය කැඳවීම.

 

සභාපති

නීතීඥ චම්පික ලසිත කුමාර මහතා.