• සමූපකාර සමිති වල සියලු සේවකයින් බඳවා ගැනීමට හා උසස් කිරීමට අදාළ සේවා කොන්දේසි හා මූලධර්ම ඇතුළත් කාර්ය පටිපාටිය නියම කිරීම.
 • අවශ්‍ය විටක සමූපකාර සේවකයින් බඳවා ගැනීමට අදාළ විභාග පැවැත්වීම හා එබදු විභාග සඳහා වන ගාස්තු නියම කිරීම.
 • සමූපකාර සමිතියක ඕනෑම තනතුරකට පත්කිරීම සදහා තිබිය යුතු  සුදුසුකම් නියම කිරීම.
 • ඕනැම පන්තියක හෝ ෙශ්ණියක තනතුරක හෝ තනතුරු වලට අදාළ වැටුප් ක්‍රම නියම කිරීම.
 • කලින් කලට එසේ නියම කළ වැටුප් ක්‍රම සංශෝධනය කිරීම.
 • එමෙන්ම කොමසරිස්වරයාගෙන් විමසා එබදු කරුණු පිළිබඳව කීරණය කිරීම.
 • කොමිෂන් සභාව විසින් නියම කරනු ලබන වැටුප් ක්රිම අනුව වැටුප් ගෙවන ලෙස සමූපකාර සමිති වලට නියම කිරීම.
 • සමුපකාර සමිති විසින් සිය සේවකයන්ට විරුද්ධව විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පටිපාටි නිශ්චය කිරීම, ඒවා පැවැත්වීම සඳහා බලතල නියම කිරීම හා නියම කරනු ලබන කාල සීමාවන් ඇතුළත දී  විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වා අවසන් කරන ලෙස සමිති වලට දැනුම් දීම.
 • ඕනෑම සමූපකාර සමිතියක් විසින් ගනු ලබන විනයානුකූල නියමයන් හේතුකොගෙන පැන නගින අභියාචනා විභාග කිරීම.
 • සිය සේවකයන් පිලිබඳ සමූපකාර සමිති වලින් තබා ගත යුතු වාර්තා කවරේදැයි නියම කිරීම.
 • ඕනෑම සේවකයකු පිලිබඳ කොමිෂන් සභාවට අවශ්යත විය හැකි ලිපිගොනු, වෙනත් ලේඛන හා විස්තර වාර්තා නියමිත දිනට කලින් කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස සහ සපයන ලෙස ඕනෑම සමිතියකට  නියෝග කිරීම.
 • කොමිෂන් සභාව විසින් යොම් කරන ලබන අභියාචනා සම්බන්ධයෙන් අවශ්යො පරීක්ෂණ පවත්වා නිර්දේශ සහිතව කොමිෂම වෙත වාර්තා කිරීමට අභියාචනා පරීක්ෂණ නිළධාරී හෝ නිළධාරී මණ්ඩල නම් කිරීම.
 • තමාගේ ක්‍රියා කලාපය විනය පරීක්ෂණයක විෂය කරුණක්ව පවතින යම් සමිතියක ඕනෑම සේවකයකු විසින් එම සමිතිය දුන් විනය නියෝගයකට විරුද්ධව කොමිෂන් සභාවට අභියාචනා කොට ඇති අවස්ථාවක එවැනි අභියාචනයක් සලකා බලා සමිතිය විසින් කරන ලද තීරණය වෙනස් කිරීමට, ලිහිල් කිරීමට, අවලංගු කිරීමට හෝ ඒ වෙනුවට වෙනත් තීරණයක් ගැනීමට හෝ නැවත පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස නියෝග කිරීමට හෝ එවැනි සේවකයකු නැවත සේවයට ගැනීම ඇතුලුව කොමිෂන් සභාව විසින් දෙනු ලබන නියෝග හා ඒවායේ සඳහන් වන ආකාරයට හා දිනක දී නැතහොත් නියම කරනු ලබන දිනකට පූර්වයෙන් ක්රිගයාත්මක කරන  ලෙසට සමූපකාර සමිතියකට නියෝග කිරීම.
 • විනය කාර්යයක් නිසා හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා හෝ සේවකයකුගේ සේවය අවසන් කිරීමක දී අවශ්යා වන්නේ නම් පාරිතෝෂික හෝ වෙනත් ප්ර තිලාභ සේවකයන්ට ලබා දීම පිලිබඳව ප්‍රතිපත්ති තීරණය කිරීම.
 • අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලද රෙගුලාසි මගින් නියම කරනු ලබන යම් මුදලක් තැන්පත් කරන ලෙස අභියාචනාකරුට නියම කිරීමට සහ අභියාචනා පරීක්ෂණය අවසානයේ දී එකී තැන්පත් මුදල රඳවා ගැනීමට හෝ ආපසු ගෙවීමට තීරණය කිරීම.

සභාපති

නීතීඥ චම්පික ලසිත කුමාර මහතා.