ලිපිනය :- සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව (වයඹ)

නව පළාත් සභා සංකීර්ණය

දෙවන මහල,

කුරුණැගල.


සභාපති - 0372228151


ලේකම් - 0372233853


ෆැක්ස් - 0372233853


ඊමේල් - මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ


 

 

 

 

 

සභාපති

නීතීඥ චම්පික ලසිත කුමාර මහතා.